Dialogmöten

Ett forum där vi tar upp frågor som våra föreningar har gemensamt.

Anteckningar från dialogmöte om badet på US, 2021-05-11

Medverkande politiker:

  • Helena Balthammar (S) Regionråd
  • Catarina Engström (MP) Regionråd
  • Ulla Ordell (M) Regionråd
  • Eva Hellman Tjänsteman, Region Östergötland
  • Anna Moberg Beredningsgrupp, Region Östergötland

Ordförande Börje Pettersson informerar att det har blivit ett stort problem för våra medlemmar när badet på US har fått stänga ned.

Hur löser Region Östergötland problemet och finns det andra lösningar på bassängträning?

Helena Balthammar, börjar med en historik om badet. Det finns ett avtal med funktionsrättsföreningar sedan ca. 25 år tillbaka i tiden. Avtalet var tillsammans med tidigare HSO Linköping (nu FR Lkpg) NEURO, Reumatikerföreningen samt DHR. Man har gjort en utredning om bassängen som visade sig vara en bra form av rehabilitering.

Man tog ett beslut att bassängen skulle stängas under pandemin med Covid 19, det fanns en stor risk för smittspridning. Det finns i dag en stor rehab skuld. En utredning har gjorts om bassängen som visade sig inte är tillfullo tillfredsställande pga. att det är ett högt tryck på tider. Det skulle behövas ett stort behov av ombyggnad/renovering. Bassängen är i väldigt dåligt skick.

Börje P. informerar att våra grupper mår sämre i sina kroppar när de inte får sin bassängträning.

Helena B. håller med Börje P och att vi behöver ha rehab nära till de som behöver hjälp. Rehabgruppen ser över om man kan få rehab digitalt. 

Börje P. har funderingar hur det kommer att se ut efter pandemin. Vi kan inte lämna våra grupper utanför.

Börje P. anser att vi behöver hitta en lösning. Kan man inte börja med att ha en gemensam utredningsgrupp som kan arbeta tillsammans.

Helena B. informerar att det pågår ett arbete på US som undersöker bassängens skick.

Agneta Lindqvist Ordförande, Funktionsrätt Östergötlands informerar att bassängen har använts av covid patienter och lokaler i anslutning har tagits över för covid patienter. Vi vill vara med och bevaka patienters rehab. Vi behöver hitta ett sätt och prata med varandra och samarbeta.

Börje P. anser att förutom Region Ö-län bör även FR Lkpg och FR Ö-län vara delaktiga.

Börje P. understryker att det är viktigt att titta på hur avtalet skall se ut i framtiden.

Agneta L. påpekar att det finns ett övergripande avtal där föreningslivet även kan bola lokaler på ex. vårdcentralen kostnadsfritt när de står tomma.

Anteckningar från dialogmöte om äldre med funktionsnedsättningar, 2020-02-18 

Lotta Bäckman: Social- och omsorgsnämnden har verksamhet för människor med funktionsnedsättning. Vi har börjat att fördubbla människors livslängd. Frågor kommer upp hela tiden om hur vi ska göra, även personal undrar. Behöver man flytta? Kan man bo kvar? Personal kan utbildas efter behov samt borde gå att individanpassas. Forskningen har inte kommit så långt ang. personer med utvecklings/funktionsnedsättningar som får en demenssjukdom. Vi har svårt att utbilda personal när vi inte kan förutsätta behoven men kan men kan ställa högre kvalité på personalen.

Ann-Cristin P. informerar att det finns två LSS boenden där personalen har en högre utbildning. Boendet (Ekbacken) har sju platser men samtidigt att behov finns händer det att det finns två tomma platser. Detta kan bero på dålig information, så det är av stor vikt att informera om att detta boende finns och att det inte är åldern som styr. På Gräsgatan finns ett gruppboende där det nu finns två lägenheter som har stått tomma i snart ett halvår trots köer till LSS boende. Varför?

Gunnel S. ställer frågan: när man fyller 65 år och inte längre ingår i LSS vad fungerar för att inte enbart sitter hemma. Man förstår inte varför man inte får vara med i daglig verksamhet längre när man har fyllt 65 år. Man är frisk men har ingenting att göra på dagarna.

Susanne L. vill skicka med att personer med talsvårigheter många gånger glöms bort. Den enskilda personen som har talsvårigheter har också behov att lyssnas på.

Christoffer O. anser att frågan om äldres ensamhet är en intressant fråga, det borde gå att se till att alla har möjlighet till aktiviteter oavsett ålder och funktionsnedsättning.

Lotta B. är inne på att den ordinarie verksamheten borde kunna ge alla en bra vardag.

Elisabeth S. informerar att det finns en "världsmästare" i forskning om äldre med funktionshinder som heter Eva Jeppsson Grassman (Linköpings universitet). Elisabeth undrar hur ser det ut i andra kommuner och vilka är bra inom äldre med funktionsnedsättningar/diagnoser.

Ann-Christin P. informerar att fast man är äldre men har ett intellektuellt som en 10 åring behöver man ha sinnesträning. Ett bekymmer finns att när man får en svår sjukdom och ligger på sjukhus får man inte ta med sin assistent. Hur vet personalen om patientens behov?


Louise B. Min dotter fick en hjärnskada vid tre månaders ålder. Vid 20 år får hon inte längre en ny rullstol.

Efat S: Det finns personer med synnedsättning, hur klarar de sig.

Lisa K. informerar att i den nya simhallen kommer det inte att finnas ledstråk från biljettkassan in till omklädningsrummen. En person med synnedsättningar vill väl också bada och simma.

Problem har uppstått på SAAB arena, personer med assistent får inte längre sitta bredvid varandra enligt brandmyndigheten samt att de personer som får syntolkning inte får ta med sin ledarhund in på arenan. Dessa frågor kommer upp på RFD den 13:e mars.

Ann-Christin P. tar upp det omdiskuterade ämnet: kontantfritt som är ett stort dilemma för alla funktionshindrade som behöver ha hjälp med bankärenden/betalningar, och som är direkt diskriminerade.

En diskussion fördes att personer som har handikapparkeringstillstånd skall hädanefter betala parkeringsbiljett och är ej längre gratis. Det kan hända att biljettapparaten är långt bort. Lotta B. informerar att nu är det smidigt med parkeringsappar.

Lotta B. informerar att (S) har startat en grupp som ser över färdtjänstavta.

FR Lkpg har haft ett möte med Muharrem Demirok, Samhällsbyggnadsnämnden, om det stora missförhållandet om färdtjänstavtal. Muharrem lovade att se över om det går att ändra i avtalet och ta kontakt med oss igen. Nu har två månader gått och fortfarande inget svar trots påminnelse från vår sida. Efat S. skriver ett nytt brev till Samhällsbyggnadsnämnden.

FR Lkpg har för avsikt att anmäla färdtjänstavtalet till Kommunstyrelsen samt ett fall till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Christoffer informerar att hans parti (S) har skrivit en motion att man vill se över språkkunskaperna för hemtjänstpersonal och göra en dokumentation om förutsättningar i äldreomsorgen.

13 miljoner skall bort inom äldreomsorgen, men in med mer digitalisering. Det kommer att bli mycket hårdare om två år med ekonomin.

Lotta B. kommer att ta med sig om flexibla gränsdragningar, mer info vad som finns för aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar och färdtjänsten arbetar vi redan med.

Anteckningar från dialogmöte om färdtjänst, 2019-11-26

§ 7. Färdtjänst:

Kansliet har varit i kontakt med Muharrem Demirok (C) ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, för att boka in ett möte och diskutera alla försämringar i avtalet om färdtjänst som trädde i kraft den 1 juli 2019.

Kommunen bryter mot mänskliga rättigheter och Kommunlagen, vi kan använda oss av barnkonventionen.

Vi kan komma att stämma Kommunen.

Ann-Christin informerar att ett flertal av medlemmarna inte kan gå på sin rehab träning för att inte färdtjänsten kommer i tid men måste endå betala för rehab träningen vilket blir en stor kostnad för den enskilda individen samt att hälsan försämras av utebliven träning.

Vad går att omförhandla? Kan vi föra ärendet till en juridisk instans?

En fråga kommer att vad skall vi göra med alla fallbeskrivningar vi fått in. Börje har förslag att Muharrem får läsa upp dem på ett nämndsammanträde.

I första skedet tar vi ett litet möte med Muharrem och bjuder även in Mari Hultgren (S) vice ordf. i Samhällsbyggnadsnämnden, Anders Näkne, Peter Sondelius, Börje Pettersson samt Ann-Christin Petersén.

Anders anser att vi borde uppmärksamma Muharrem att det inte finns tjänstemän som begriper bättre och inte har kunskap.

Efter det mötet blir det ett större möte där Ann-Christin har förslag på att inbjudan går till alla nämnder och Kommunfullmäktige (ordförande) och ställer bl.a. frågan : vem har ansvar för avtalet. Vi skickar in alla fallbeskrivningar till Muharrem när vi har bokat in det lilla mötet.

Ann-Christin vill poängtera att vi måste ta upp frågan på RFD eftersom detta är ett stort ärende för oss.

Anteckningar från dialogmöte om Fontänhus, 2019-09-24

Kvällens gäst: Magnus Wallman, Motala Fontänhus:

Magnus presenterar bakgrunden till Fontänhus och hur det hela startade på slutet av 40-talet i New York. I dag finns nästan 300 klubbhus i mer än 30 länder.

Klubbhusen arbetar lika med 37 riktlinjer i hela världen. Var 3:e år blir alla hus ackrediterade så att man följer riktlinjerna.

Alla Fontänhus har en världskonferens vart annat år.

Medlemskap i ett Fontänhus räddar liv och sparar pengar åt samhället och vi behöver bli bättre på att berätta varför, inte bara vad. 

Kvällens andra gäst är Lotta Borg, Lotta presenterar sig och informerar att hon arbetar som LSS lots samt med föreningsbidrag för Äldrenämnden och Social o omsorgsnämndens ansvarsområde. Kommun lagen är grunden för kommunala bidrag och är likvärdig för alla.

Lotta går igenom reglerna för föreningsbidrag enl. kommun lagen (finns på Linköpings kommuns hemsida). Nämnden tar beslut om sitt ansvarsområde och bidraget är ett frivilligt bidrag.

Anteckningar från dialogmöte om utbildning färdtjänst, 2019-05-21

Kvällensgäster:

Charlotta Holmgren gruppchef, särskild kollektivtrafik

Mikael Sanfridson Vice ordf. äldrenämnden, kommunalråd

Charlotta informerade om särskild kollektivtrafik och berättade om rutiner inom särskild kollektivtrafiken.

Mikael informerade att numera blir utbildning för chaufförerna. Färdtjänst kommer också att erbjudas vinterfärdtjänst.

Anteckningar från dialogmöte om trösken mellan vård i Regionens regi och hemsjukvård, 2019-02-19 

Vi har haft dialogmöte och bjudit in Ann-Charlott (Lotta) Bäckman (S), Vice ordförande social- och omsorgsnämnden Mikael Sanfridson (S)

Kommunalråd, vice ordförande äldrenämnden och Helena Balthammar (S), regionråd, 1:e vice ordförande.

Vi skulle diskutera trösken mellan vård i Regionens regi och hemsjukvård.

Den 1 januari 2014 genomfördes en kommunalisering av hemsjukvården i ordinärt boende i Östergötland. Reformen innebar att ansvaret för sjukvård i hemmet överfördes från Landstinget i Östergötland (nuvarande Region Östergötland) till kommunerna i länet.

Vi diskuterade Kompetensutveckling och fortbildning upplevs vara otillräcklig för personal i den kommunala hemsjukvården.

Beskrivna brister i informationsöverföringen, för samarbetet och för patientsäkerheten.

Anteckningar från dialogmöte om fördröjning av hjälpmedels reparation,
2018-11-27

Kvällens gäst; Mikael Sanfridson ordförande i äldrenämnden.

Mikael var gäst hos oss och vi diskuterade framtidens planer.

Idag pratade vi om att det dröjer en längre tid att få sina hjälpmedel reparerade.

Mikael har framfört våra diskussioner till Sodexo (QUALITY OF LIFE SERVICES, service för livskvalitet - service som ökar välmående, effektiviserar samt hjälper företag och organisationer att prestera bättre).

Det kommer att bli en uppföljning av våra krav.

Vi informerade om övergången från barn- till vuxenhabilitering hos ungdomar och unga Vuxna och vad som händer när man fyller 18 år.

Han informerade också om att Omsorg och socialnämnd slås ihop i en helhet den första januari som kommer att bli bättre och man kan arbeta närmare brukaren och bedömningarna av behov och vilken verksamhet som skall finnas.

Torsdagen den 29:e november tas beslut om hemtjänst på 60 timmar i månaden.

Inget boende skall ligga under 85% i trygghet/kost/kvalité m.m. En stor vinst är att vi sedan januari 2015 har arbetat tillsammans med omsorgs o socialkontoret.

Mikael informerade att Kultur o fritidsnämnden har fått ett extra påslag med 4 miljon, och av dessa medel skall 45% gå till funktions nedsatta.

Anteckningar från dialogmöte om Psykisk ohälsa, 2018-05-22

Agneta Björk var gäst hos oss och talade om Psykisk ohälsa och Psykiatrisk samsjuklighet.

Hon pratade om att Personer som har ett missbruk eller beroende samt en psykiatrisk störning eller sjukdom är en extra utsatt grupp med åtta gånger högre dödlighet än normalgrupp.

Missbruket kan orsaka eller förvärra psykiatrisk problematik, och psykiatrisk problematik ökar i sin tur risken för missbruk. Samsjukligheten förvärrar både missbruket och de psykiska problemen och effekten av insatser kan gå förlorad om man inte samtidigt behandlar missbruket och den psykiska sjukdomen. Ju allvarligare psykiatrisk sjukdom eller störning, desto större risk att också hamna i missbruk, denna kombination ökar dessutom risken för vålds- och självmordshandlingar betydligt.

Hon pratade också om "Rör inte min kompis" kompani.

Tänk att behöva glasögon och inte få använda dem. Precis så kan det vara för en person som använder sin keps, huva eller mössa för att hen har behov av att skärma av intryck.

Anteckningar från dialogmöte om aktuella handikappolitiska frågor, 2018-02-20

Katarina Svensson. informerar att Reumatikerföreningen har bjudit in politiker till en paneldebatt inför valrörelsen den 14:e april kl. 13.00-15.00 NEURO förbundet arbetar med en kampanj att alla län skall ha ett komplett Neuroteam som skall bestå av: neurolog, specialistsjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, kurator, sexolog, dietist och psykolog.

Ann-Christine Petersén från NEURO föreningen informerar att NEURO har tagit fram 12 frågor och uppmanar sina medlemmar att lista fem frågor som de vill lyfta med politiker i valrörelsen under 2018. Ann-Christine Petersén håller på att läsa igenom partipolitiska program inför valrörelsen och önskar att vi måste hitta ett gemensamt område att arbeta tillsammans för.

Bo Svensson från DHR föreningen önskar att man gör en manifestation med politiker inför valet.

Frågan togs upp om det finns någon specifik tillgänglighets dag t.ex. som SRF har Vita käppens dag. Kansliet undersöker frågan.

Börje Pettersson ordförande i Funktionsrätt Linköping har ett önskemål att bjuda in Barbro Westerholm (L) för att diskutera äldrefrågor om bl.a. reducerade avgifter, bostadstillägg, förbehållsbelopp m.m.

Börje Pettersson har en önskan att någon/några tillsammans med kansliet hjälper till att anordna seminarium, konferenser etc.

Börje Pettersson har önskemål att de som är gode män gör sitt arbete fullt ut. Börje P. är inbjuden till god man föreningen den 27:e februari.

Volontär Magnus Kullander från Operation Smile, föreläser på Funktionsrätt Linköpings årsmöte den 27:e mars. Mötet börjar en timme tidigare, 17.30.

RFD:Råd för funktionshinder och delaktighet, RFD

Caroline Beinerfelt kansli/RFD informerar att det finns en kontakt på Birgittaskolan med uppdrag från kommunen att fånga upp de elever som har funktionsnedsättningar som inte får godkända betyg och därmed hamnat mellan stolarna. Caroline B. tar kontakt med personen och bjuder in till ett RFD möte.

Bevakning av situationen om ny simhall.

Handikapplan för Linköpings innerstad: belysning.

Vad händer med gångstråk i G:a Linköping.

Karoline Hällgren var på kansliet den 12:e februari för att gå igenom nya tillgänglighetsåtgärder i kommunen.

Caroline B. informerar om att Funktionsrätt Linköping blir inbjudan till arbetsgruppen Utbildnings-, kultur och fritidsfrågor för att diskutera tillgänglighet.

Caroline B. arbetsgrupp kommer att ha uppföljning av handikappolitiska programmet.

RFD kommer och arbeta med att se över vilka förändringar som har blivit under denna mandatperiod. Börje P. har en ide att vi tar kontakt med Corren och få till ett reportage att visa upp all utemiljö som har blivit tillgängligt. Ex: badet i Viggeby, badet i Johannelund, Tinnerö naturreservat med Rosenkällasjön, Kärna mosse, Lill Valla, Stångopromenaden m.fl.

Anteckningar från dialogmöte om NAD projektet, 2017-11-28

Ellen Larsson, NAD projektet har varit hos oss och informerade om sin projekt. Ellen inleder med att informera vad NAD står för; Nätverk, Aktivitet o Delaktighet.

  • NAD vänder sig till nyanlända personer som önskar få nya vänner och kompisar. Hur kan man få nya vänner? Jo, i föreningslivet.
  • NAD vänder sig till personer med uppehållstillstånd och aktiviteterna i föreningar är en del av etablerings planen. NAD vill främja språk, hälsa och nät verkande.

Personerna får träffa föreningar fyra till åtta tillfällen och för det får föreningen 1 500 kr/person vilket betalas ut av Länsstyrelsen. Projektet vänder sig enbart till vuxna tillsammans med arbetsförmedlingen. Projektet möjliggör till utbyte, inspiration, samarbete till alla berörda parter. Nästa år kommer det att arrangeras en träffpunkt för att byta erfarenheter.