Lite anteckningar från ordförandemötena!

Ordförandemöte tisdagen den 22:e maj, 2018, kl. 18.00

Agneta Björk var gäst hos oss och talade om Psykisk ohälsa och Psykiatrisk samsjuklighet.
Hon pratade om att Personer som har ett missbruk eller beroende samt en psykiatrisk störning eller sjukdom är en extra utsatt grupp med åtta gånger högre dödlighet än normalgrupp.
Missbruket kan orsaka eller förvärra psykiatrisk problematik, och psykiatrisk problematik ökar i sin tur risken för missbruk. Samsjukligheten förvärrar både missbruket och de psykiska problemen och effekten av insatser kan gå förlorad om man inte samtidigt behandlar missbruket och den psykiska sjukdomen. Ju allvarligare psykiatrisk sjukdom eller störning, desto större risk att också hamna i missbruk, denna kombination ökar dessutom risken för vålds- och självmordshandlingar betydligt.
Hon pratade också om ”Rör inte min kompis” kompani.
Tänk att behöva glasögon och inte få använda dem. Precis så kan det vara för en person som använder sin keps, huva eller mössa för att hen har behov av att skärma av intryck.

Ordförande möte tisdagen den 20:e februari, 2018, kl. 18.00

Aktuella handikappolitiska frågor:
Katarina Svensson. informerar att Reumatikerföreningen har bjudit in politiker till en paneldebatt inför valrörelsen den 14:e april kl. 13.00-15.00NEURO förbundet arbetar med en kampanj att alla län skall ha ett komplett Neuroteam som skall bestå av: neurolog, specialistsjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, kurator, sexolog, dietist och psykolog. 
Ann-Christine Petersén från NEURO föreningen informerar att NEURO har tagit fram 12 frågor och uppmanar sina medlemmar att lista fem frågor som de vill lyfta med politiker i valrörelsen under 2018. Ann-Christine Petersén håller på att läsa igenom partipolitiska program inför valrörelsen och önskar att vi måste hitta ett gemensamt område att arbeta tillsammans för. 
Bo Svensson från DHR föreningen önskar att man gör en manifestation med politiker inför valet.
Frågan togs upp om det finns någon specifik tillgänglighetsdag t.ex. som SRF har Vita käppens dag. Kansliet undersöker frågan.
Börje Pettersson ordförande i Funktionsrätt Linköping har ett önskemål att bjuda in Barbro Westerholm (L) för att diskutera äldrefrågor om bl.a. reducerade avgifter, bostadstillägg, förbehållsbelopp m.m.
Börje Pettersson har en önskan att någon/några tillsammans med kansliet hjälper till att anordna seminarium, konferenser etc.
Börje Pettersson har önskemål att de som är gode män gör sitt arbete fullt ut. Börje P. är inbjuden till god manföreningen den 27:e februari.
Volontär Magnus Kullander från Operation Smile, föreläser på Funktionbsrätt Linköpings årsmöte den 27:e mars. Mötet börjar en timme tidigare, 17.30. 
RFD:Råd för funktionshinder och delaktighet, RFD
Caroline Beinerfelt kansli/RFD informerar att det finns en kontakt på Birgittaskolan med uppdrag från kommunen att fånga upp de elever som har funktionsnedsättningar som inte får godkända betyg och därmed hamnat mellan stolarna. Caroline B. tar kontakt med personen och bjuder in till ett RFD möte.
Bevakning av situationen om ny simhall.
Handikapplan för Linköpings innerstad: belysning.
Vad händer med gångstråk i G:a Linköping.
Karoline Hällgren var på kansliet den 12:e februari för att gå igenom nya tillgänglighetsåtgärder i kommunen.
Caroline B. informerar om att Funktionsrätt Linköping blir inbjudan till arbetsgruppen Utbildnings-, kultur och fritidsfrågor för att diskutera tillgänglighet.
Caroline B. arbetsgrupp kommer att ha uppföljning av handikappolitiska programmet.
RFD kommer och arbeta med att se över vilka förändringar som har blivit under denna mandatperiod. Börje P. har en ide att vi tar kontakt med Corren och få till ett reportage att visa upp all utemiljö som har blivit tillgängligt. Ex: badet i Viggeby, badet i Johannelund, Tinnerö naturreservat med Rosenkällasjön, Kärna mosse, Lill Valla, Stångopromenaden m.fl. 

Ordförandemöte Tisdagen den 28:e november
Ellen Larsson, NAD projektet har varit hos oss och införmerade om sin projeckt.
• Ellen inleder med att informera vad NAD står för; Nätverk, Aktivitet o Delaktighet.
• NAD vänder sig till nyanlända personer som önskar få nya vänner och kompisar. Hur kan man få nya vänner? Jo, i föreningslivet.
• NAD vänder sig till personer med uppehållstillstånd och aktiviteterna i föreningar är en del av etableringsplanen. NAD vill främja språk, hälsa och nätverkande.
• Personerna får träffa föreningar fyra till åtta tillfällen och för det får föreningen 1 500 kr/person vilket betalas ut av Länsstyrelsen. Projektet vänder sig enbart till vuxna tillsammans med arbetsförmedlingen. Projektet möjliggör till utbyte, inspiration, samarbete till alla berörda parter. Nästa år kommer det att arrangeras en träffpunkt för att byta erfarenheter.