Funktionsrätt Linköping är ett samarbetsorgan för ett flertal 
handikappföreningar. 

Vår uppgift är att verka för att gemensamma och övergripande tillgänglighetsfrågor tas tillvara inom Linköpings kommun. 
Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Samlad kraft
Vi, Funktionsrätt Sverige, är ett stort antal funktionsrättsförbund som slutit oss samman för att agera med samlad kraft.
Politisk

Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor.
Kompetens

Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vi använder kompetensen till att konstruktivt medverka till samhällsförbättringar.
Oberoende

Vi styrs inte av något annat än vår vision om ett samhälle för alla. Vårt oberoende ger oss trovärdighet och en unik samhällsroll att fylla som inte kan göras av andra samhällsaktörer.
Medborgarrätt

Vi har ett mandat från Förenta Nationerna att bevaka att en stor del av befolkningen – flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning – tillerkänns sina mänskliga rättigheter, sin funktionsrätt, fullt ut.