Lite anteckningar från Dialogmötena!
Dialogmötet är ett forum där vi tar upp frågor som
våra föreningar har gemensamt.

Nästa Dialogmöte är tisdagen den 27:e november 2019, kl. 17.30

Vi kommer att diskutera färdtjänst/ledsagning och Konsekvenser utifrån beslut och uppdragets innehåll.
Det har uppstått mycket problem för de som har färdtjänstbevis sedan ett nytt avtal trädde i kraft i somras och som kommer att gälla i sex år framåt. 
I avtalet som gäller nu får man inte ha ”ensamåkning”. Eftersom det inte finns med i avtalet går det heller inte att överklaga. Vi behöver ha in fallbeskrivningar som ni/anhörig/vän etc. har råkat ut för om vi ska kunna agera mot Östgötatrafiken (ÖT) och Region Östergötland (RÖ). 
Önskemål från vår sida är bl.a. att ni kan uppge datum/klockslag vid händelsen.
Fallbeskrivningarna vill vi att ni skickar till oss senast den 21:e november så vi kan ta upp det på dialogmötet den 26:e november. Jag skickar med en fallbeskrivning från NEURO.
Sprid detta till era medlemmar. Viktigt!!!
Hälsningar Lisa Kamberg 

Dialogmöte tisdagen den 24:e september 2019, kl. 17.30

Kvällens gäst: Magnus Wallman, Motala Fontänhus:
Magnus presenterar bakgrunden till Fontänhus och hur det hela startade på slutet av 40-talet i New York. I dag finns nästan 300 klubbhus i mer än 30 länder.
Klubbhusen arbetar lika med 37 riktlinjer i hela världen. Var 3:e år blir alla hus ackrediterade så att man följer riktlinjerna.
Alla Fontänhus har en världskonferens vart annat år.
Medlemskap i ett Fontänhus räddar liv och sparar pengar åt samhället och vi behöver bli bättre på att berätta varför, inte bara vad.
Kvällens andra gäst är Lotta Borg, Lotta presenterar sig och informerar att hon arbetar som LSS lots samt med föreningsbidrag för Äldrenämnden och Social o omsorgsnämndens ansvarsområde. Kommunlagen är grunden för kommunala bidrag och är likvärdig för alla.
Lotta går igenom reglerna för föreningsbidrag enl. kommunlagen (finns på Linköpings kommuns hemsida). Nämnden tar beslut om sitt ansvarsområde och bidraget är ett frivilligt bidrag.

Dialogmöte tisdagen den 21 maj, 2019, kl. 18.00

Kvällensgäster: 
Charlotta Holmgren gruppchef, särskild kollektivtrafik  
Mikael Sanfridson Vice ordf. äldrenämnden, kommunalråd
Charlotta informerade om särskild kollektivtrafik och berättade om rutiner inom särskild kollektivtrafiken.
Mikael informerade att numera blir utbildning för chaufförerna. Färdtjänst kommer också att erbjudas vinterfärdtjänst. 

Dialogmöte tisdagen den 19 februari, 2019, kl. 18.00

Vi har haft dialogmöte tisdagen den 19 februari och hade bjudit in Ann-Charlott (Lotta) Bäckman (S), Vice ordförande social- och omsorgsnämnden Mikael Sanfridson (S)
Kommunalråd, vice ordförande äldrenämnden och Helena Balthammar (S), regionråd, 1:e vice ordförande.
Vi skulle diskutera trösken mellan vård i Regionens regi och hemsjukvård.
 Den 1 januari 2014 genomfördes en kommunalisering av hemsjukvården i ordinärt boende i Östergötland. Reformen innebar att ansvaret för sjukvård i hemmet överfördes från Landstinget i Östergötland (nuvarande Region Östergötland) till kommunerna i länet.
Vi diskuterade Kompetensutveckling och fortbildning upplevs vara otillräcklig för personal i den kommunala hemsjukvården. 
Beskrivna brister i informationsöverföringen, för samarbetet och för patientsäkerheten. 

Dialogmöte tisdagen den 27:e november, 2018, kl. 18.00

Kvällens gäst; Mikael Sanfridson ordförande i äldrenämnden.
Mikael var gäst hos oss och vi diskuterade framtidens planer. 
Idag pratade vi om att det dröjer en längre tid att få sina hjälpmedel reparerade. 
Mikael har framfört våra diskussioner till Sodexo (QUALITY OF LIFE SERVICES, service för livskvalitet - service som ökar välmående, effektiviserar samt hjälper företag och organisationer att prestera bättre). 
Det kommer att bli en uppföljning av våra krav.
Vi informerade om övergången från barn- till vuxenhabilitering hos ungdomar och unga Vuxna och vad som händer när man fyller 18 år. 
Han informerade också om att Omsorg och socialnämnd slås ihop i en helhet den första januari som kommer att bli bättre och man kan arbeta närmare brukaren och bedömningarna av behov och vilken verksamhet som skall finnas.
Torsdagen den 29:e november tas beslut om hemtjänst på 60 timmar i månaden.
Inget boende skall ligga under 85% i trygghet/kost/kvalité m.m. En stor vinst är att vi sedan januari 2015 har arbetat tillsammans med omsorgs o socialkontoret. 
Mikael informerade att Kultur o fritidsnämnden har fått ett extra påslag med 4 miljon, och av dessa medel skall 45% gå till funktionsnedsatta.

Ordförandemöte tisdagen den 22:e maj, 2018, kl. 18.00

Agneta Björk var gäst hos oss och talade om Psykisk ohälsa och Psykiatrisk samsjuklighet.
Hon pratade om att Personer som har ett missbruk eller beroende samt en psykiatrisk störning eller sjukdom är en extra utsatt grupp med åtta gånger högre dödlighet än normalgrupp.
Missbruket kan orsaka eller förvärra psykiatrisk problematik, och psykiatrisk problematik ökar i sin tur risken för missbruk. Samsjukligheten förvärrar både missbruket och de psykiska problemen och effekten av insatser kan gå förlorad om man inte samtidigt behandlar missbruket och den psykiska sjukdomen. Ju allvarligare psykiatrisk sjukdom eller störning, desto större risk att också hamna i missbruk, denna kombination ökar dessutom risken för vålds- och självmordshandlingar betydligt.
Hon pratade också om ”Rör inte min kompis” kompani.
Tänk att behöva glasögon och inte få använda dem. Precis så kan det vara för en person som använder sin keps, huva eller mössa för att hen har behov av att skärma av intryck.

Ordförande möte tisdagen den 20:e februari, 2018, kl. 18.00

Aktuella handikappolitiska frågor:
Katarina Svensson. informerar att Reumatikerföreningen har bjudit in politiker till en paneldebatt inför valrörelsen den 14:e april kl. 13.00-15.00NEURO förbundet arbetar med en kampanj att alla län skall ha ett komplett Neuroteam som skall bestå av: neurolog, specialistsjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, kurator, sexolog, dietist och psykolog. 
Ann-Christine Petersén från NEURO föreningen informerar att NEURO har tagit fram 12 frågor och uppmanar sina medlemmar att lista fem frågor som de vill lyfta med politiker i valrörelsen under 2018. Ann-Christine Petersén håller på att läsa igenom partipolitiska program inför valrörelsen och önskar att vi måste hitta ett gemensamt område att arbeta tillsammans för. 
Bo Svensson från DHR föreningen önskar att man gör en manifestation med politiker inför valet.
Frågan togs upp om det finns någon specifik tillgänglighetsdag t.ex. som SRF har Vita käppens dag. Kansliet undersöker frågan.
Börje Pettersson ordförande i Funktionsrätt Linköping har ett önskemål att bjuda in Barbro Westerholm (L) för att diskutera äldrefrågor om bl.a. reducerade avgifter, bostadstillägg, förbehållsbelopp m.m.
Börje Pettersson har en önskan att någon/några tillsammans med kansliet hjälper till att anordna seminarium, konferenser etc.
Börje Pettersson har önskemål att de som är gode män gör sitt arbete fullt ut. Börje P. är inbjuden till god manföreningen den 27:e februari.
Volontär Magnus Kullander från Operation Smile, föreläser på Funktionbsrätt Linköpings årsmöte den 27:e mars. Mötet börjar en timme tidigare, 17.30. 
RFD:Råd för funktionshinder och delaktighet, RFD
Caroline Beinerfelt kansli/RFD informerar att det finns en kontakt på Birgittaskolan med uppdrag från kommunen att fånga upp de elever som har funktionsnedsättningar som inte får godkända betyg och därmed hamnat mellan stolarna. Caroline B. tar kontakt med personen och bjuder in till ett RFD möte.
Bevakning av situationen om ny simhall.
Handikapplan för Linköpings innerstad: belysning.
Vad händer med gångstråk i G:a Linköping.
Karoline Hällgren var på kansliet den 12:e februari för att gå igenom nya tillgänglighetsåtgärder i kommunen.
Caroline B. informerar om att Funktionsrätt Linköping blir inbjudan till arbetsgruppen Utbildnings-, kultur och fritidsfrågor för att diskutera tillgänglighet.
Caroline B. arbetsgrupp kommer att ha uppföljning av handikappolitiska programmet.
RFD kommer och arbeta med att se över vilka förändringar som har blivit under denna mandatperiod. Börje P. har en ide att vi tar kontakt med Corren och få till ett reportage att visa upp all utemiljö som har blivit tillgängligt. Ex: badet i Viggeby, badet i Johannelund, Tinnerö naturreservat med Rosenkällasjön, Kärna mosse, Lill Valla, Stångopromenaden m.fl. 

Ordförandemöte Tisdagen den 28:e november
Ellen Larsson, NAD projektet har varit hos oss och införmerade om sin projeckt.
• Ellen inleder med att informera vad NAD står för; Nätverk, Aktivitet o Delaktighet.
• NAD vänder sig till nyanlända personer som önskar få nya vänner och kompisar. Hur kan man få nya vänner? Jo, i föreningslivet.
• NAD vänder sig till personer med uppehållstillstånd och aktiviteterna i föreningar är en del av etableringsplanen. NAD vill främja språk, hälsa och nätverkande.
• Personerna får träffa föreningar fyra till åtta tillfällen och för det får föreningen 1 500 kr/person vilket betalas ut av Länsstyrelsen. Projektet vänder sig enbart till vuxna tillsammans med arbetsförmedlingen. Projektet möjliggör till utbyte, inspiration, samarbete till alla berörda parter. Nästa år kommer det att arrangeras en träffpunkt för att byta erfarenheter.