verksamhetsberättelseVerksamhetsberättelse år 2016

för Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Linköping

Samarbetsorganets uppgift är:

• Att verka för att medlemsföreningarnas intresse i gemensamma och övergripande frågor tas tillvara i kommunen.

• Att underlätta och stödja medlemsföreningarnas arbete genom utrednings-, kontakt-, utbildnings- och informationsverksamhet.

• Att stödja medlemsföreningarnas administrativa och ekonomiska utveckling.

• Att aktivt arbeta för att förändra attityder i samhället, som leder till och försvarar en god och värdig människosyn.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Linköpings Kommun är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för kommuntäckande handikappföreningar.


Följande föreningar ingår i Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Linköping 2016


Astma- och allergiföreningen i Linköping

Attention Linköping

DHR Linköping, (Delaktighet – Handlingskraft – Rörelsefrihet)

Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna i Linköping, FUB

Hjärt- och lungsjukas förening i Linköping, HL

Hörselskadades förening i Linköping, HRF

Intresseföreningen för schizofreni och andra psykotiska tillstånd, IFS

Linköpings Diabetesförening

Linköpings Epilepsiförening, SEF

Personskadeförbundet i Linköping, RTP

Neuroförbundet i Linköping

Parkinson Linköping (t.o.m. 2015-12-31)

PCF; patientförening mot Prostatacancer

Psoriasisförbundets lokalavdelning i Linköping, PSO

Reumatikerföreningen i Linköping (Reumatikerförbundet)

RSMH Fyren, Lokalförening inom Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Strokeföreningen i Linköping med omnejd 

Sydöstra Mun- och Hals-Cancer Föreningen, MHCF

Synskadades Riksförbund Linköping, SRF

Styrelsens sammansättning

Efter årsmötet  2016-03-31  ingick följande personer i styrelsen:


Ordförande Börje Pettersson IFS

Ord. Ledamöter Göran Andersson HL

Inga Florhed HL/DHR

Krister Jensen RTP
Bror Lindgren Stroke

Katarina Svensson Reumatikerföreningen

Susanne Lundin Linköpings Diabetesförening


Ersättare Roland Malm IFS

Håkan Karlsson HL

Vid det konstituerande styrelsemötet 5/4 utsågs till:
             
Vice ordförande Göran Andersson
Kassaförvaltare Marianne Bondeson (kansliet)
Studieorganisatör Göran Andersson med hjälp av kansliet
Sekreterare Lisa Kamberg (kansliet)

Följande styrelseledamöter valdes att ingå i AU (Arbetsutskottet):

Ordförande Börje Pettersson
Vice ordförande Göran Andersson
Bror Lindgren
Sekreterare Lisa Kamberg (kansliet)
Kassaförvaltare Marianne Bondeson (kansliet)


Styrelsemöten och AU-möten

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden,
och arbetsutskottet (AU) har haft 11 protokollförda möten.


Ordförandemöten

6 protokollförda ordförandemöten har genomförts under 2016, där en rad olika gemensamma handikappolitiska frågor diskuterats. 


Årsmötet 2016

Årsmötet 2015 genomfördes tisdagen den 31:e mars på Fontänen. Elisabeth Gustafsson (S), ordförande i Socialnämnden valdes till mötesordförande.

Revisorer

Årsmötet gjorde följande revisorsval:

Revisorsersättare 1år: nyval av Patrik Flisbäck

Ordinarie revisor på 2 år: Brittmarie Pettersson, BMP Ekonomi AB, omval på 2 år.
Nyval på 1 år: Anita Thunberg, nyval på 1 år.


Valberedning

Följande 2 personer  omvaldes till valberedare inför Årsmötet 2016; omval Jan-Erik Asp, PSO, och omval av Bo Svensson, DHR, sammankallande.


Representanter till Föreningshuset Fontänen Styrelsen
Lisa Kamberg, HSO, och Bo Svensson, DHR, har 1 år kvar
  
Göran Andersson, Hjärt o Lung och Lhena Hjalmarsson, Astma o Allergi, omvaldes på 2 år i Föreningshuset Fontänens styrelse. 

Roland Malm, HSO, valdes som ersättare på 1 år. 


Att representera HSO vid Fontänens årsmöte samt representantskap valdes tidigare namngivna namn vid HSOs ordförandemöte i januari månad. Föreningen Fontänen gjorde en stadgeändring fr.o.m. 2016-01-01 att numera får föreningarna själva utse sin representant när kallelsen kommer inför årsmöte och representantskapsmöte. 


HSO har varit representerade vid många möten och konferenser, bl.a. följande:

• Samrådsmöten med Leanlink, Linköpings kommun.
• Arbetsgrupp för länsfärdtjänst, Ö-traf.
• Planeringsarbete i arrangörsgruppen inför Minnesdagen för förintelsens offer.
• Möten med kommunen om olika detaljplaner och andra kommunala frågor såsom LSS, skola, omsorg m.m.
• Samarbete med Länsstyrelsen i olika frågor.
• Fastighetsmöten i Fontänen
• Samråd med Omsorgsnämndens presidium
• Möte med Anhörigcentrums programråd
• Möte psykriatrins brukarråd
• Diskriminering och tillgänglighet
• Hjälpmedelsmässa i Stockholm
• Konflikthantering, Sensus, Stockholm
• Lever Sverige upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning? Anordnades av Handikappföreningarnas Riksorgan i Stockholm
• Samrådsmöten med Kultur o fritidskontoret om en nybyggnad av Wasahallen med en parasporthall  Kansli

HSO har sitt kansli beläget i föreningshuset Fontänen med följande personal:

Kanslichef Lisa Kamberg 50 %

Administration Roland Malm 12,5 % (t.o.m. 2016-02-29)

HSO kontakten    Caroline Beinerfeldt      50 %    
HSO Kontakten Lars Dahlgren 50 %

Ekonomiansvarig Marianne Bondeson 50%

Kommunikatör Efat Saiady 50% (fr.o.m. 2016-09-01)

    

Kanslipersonalen har under året deltagit vid olika möten, seminarier och konferenser (ibland tillsammans med någon eller några från styrelsen), möten med Byrån mot diskriminering, Anhörigcenter och Psykiatridagen på biblioteket. 

Kansliet har varit på många möten, utbildningar arrangerade av Handikappföreningarna i Östergötland och närvarat på Dagen mot Diskriminering. 

Personalens arbetsmiljöombud har varit på olika fackliga utbildningar.
Den 24.e maj var en del av personalen på Hjälpmedelsmässan; Hjultorget och lyssnade bl.a. till Spinalis ”att leva med kronisk smärta”. 
Personalen har haft uppsökande verksamhet för att se över tillgängligheten på restauranger och uteserveringar. 

Kansliet gör ett stort arbete för att kommunen även fortsättningsvis ska kunna erbjuda ett gym för funktionshindrade. Kanslipersonalen har också lagt ner mycket tid på möten och remissvar om olika detaljplaner i kommunen och andra kommunala frågor. Personalen ägnar dessutom mycket tid på att läsa igenom olika kommunala handlingar och lägger fram underlag till styrelsen och ordförandemöten som i sin tur leder till olika RFD-ärenden.

Skrivelser är gjorda till Omsorgsnämnden angående ”Föreningslivet – en miljö för lärande & personlig utveckling!” samt en skrivelse om önskan om höjning av förening/lönebidrag.Verksamhet 2016

Precis som tidigare år har medlemsföreningarna erbjudits administrativ service från kansliet. Under året har vi fått många telefonförfrågningar och besök från enskilda medlemmar i handikapprörelsen men också från ”utomstående”. Frågorna rör oftast lagstiftning, färdtjänst, LSS, arbetsmarknad, utbildning mm. Förutom att föra handikapprörelsens talan på olika möten och sammanträden i kommunen, har det också gjorts ett antal olika informations- och utbildningsinsatser.

Vår ekonomihandläggare har stöttat medlemsföreningar i redovisningsfrågor. 

Vi har också informerat om Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i samband med olika arrangemang runt om i kommunen. 

Samarbetet med Friskis och Svettis och sjukgymnasterna från Rörelse och Hälsa är numera permanent inom kommunen. Det är HSO som ansvarar för finansieringen av verksamheten med de anslag vi får från kommunen. 

Samarbete med Byrån mot Diskriminering och Hälsopedagogiskt Forum pågår också kontinuerligt, och ger oss ett nyttigt erfarenhetsutbyte. 
Byrån mot diskriminering har startat ett projekt för att stärka organisationen av personer med funktionsnedsättning med utländsk bakgrund där HSO ingår i arbetsgruppen. 

KooptimA, Kooperativ för en Optimerad Arbetsmarknad, som bildades år 2007 fortsätter att skapa arbetstillfällen för våra grupper. Vi har deltagit på årsmöte och arbetsmöten.Kommunala Rådet för Funktionshinder och Delaktighet (RFD)

Under 2016 har följande personer ingått i Linköpings Kommunala Råd för Funktionshinder och Delaktighet.

Börje Pettersson
Krister Jensen
Hans Andersson
Susanne Lundin
Lars Dahlgren
Göran Andersson
Roland Malm
Maria Krantz
Inga Florhed
Peter Fischier
Caroline Beinerfelt


RFD har tre arbetsgrupper:


Samhällsbyggnad
Utbildning/kultur/fritid
Omsorg och äldre

RFD har under 2016 delgivits information från olika Handikappföreningar om deras verksamhet och vilka frågor de vill driva i RFD. Olika samrådsträffar med Omsorgsnämnden och Linköpings Utförarstyrelse (Leanlink) har också skett under året. I beredningsgruppen och brukarråd ingår HSO.


De viktigaste frågorna som behandlats av RFD under 2016
• Funktionshindersprogrammets arbetsgrupper: Social upphandling, arbete för personer med funktionsnedsättning, bemötande (prova på dagar) glappet mellan grundskola och gymnasiet, fysisk tillgänglighet ur ett brett perspektiv.
• Nytt reglemente om färdtjänst och parkering för rörelsehindrade i miljö och samhällsbyggnadsnämnden.
• Tema för arbetsgrupperna;
Omsorg och äldre: psykisk ohälsa och isolering
Utbildning, kultur och fritid: tillgång till teknik och anpassningar i undervisning
Samhällsbyggnad: mötesplatser för olika generationer
• Simhallsgruppen
• Information från Psoriasisföreningen (PSO)
• Uppdrag till arbetsgrupper: Omsorg o äldre; Vad lagar gäller vid hemförsäkringen när man lämnar ut sin nyckel till hemtjänsten?
• Utbildning, kultur o fritid: fritidsverksamhet bedrivs i otillgängliga lokaler.
• Lokalförsörjningsplan 2016-2026
• Information från LikaOlika
• Information från Linköpings Diabetesförening
• Information om detaljplaneringsprogram för Folkungavallen
• Trafikplan för innerstaden
• Displayer i bussarna är svåra att se
• Länsstyrelsen i Östergötland ska yttra sig om Funktionshinderspolitik för ett jämligt och hållbart samhälle.


Övergripande tema som alla arbetsgrupper arbetar med är uppföljningen av det Handikappolitiska programmet.

- Alla protokoll från RFD finns på Linköpings kommuns hemsida. Sök på RFD (Linköpings kommunala råd för Funktionshinder och delaktighet) under fliken protokoll. 


Samhällsbyggnad

• Mobilitetsstöd; Stödet ska användas till att köpa och behovs anpassa en bil. Det riktar sig till personer som helt eller delvis kan och vill åka med eget fordon istället för med färdtjänst. Personer med funktionsnedsättning som har tillstånd till färdtjänst men som inte har rätt till bilstöd ska kunna få stöd.
• Styrgrupp och arbetsgrupp (tjänstemän och representanter från HSO).
• Det planeras för upphöjda sandlådor för personer som sitter i rullstol t.ex. i Ryd, Skäggetorp, Berga och Johannelund.
• Under 2016 påbörjades arbetet med att tillgänglighetsanpassa Vistkärret i Sturefors.
• HSO tar upp frågan om ändringen av parkeringsplatser för rörelsehindrade på gågator.
• Arbetsgruppen vill framföra vikten av fysisk tillgänglighet ur ett brett perspektiv i det nya funktionshindersprogrammet.
• Arbetsgruppen från RFD angående ny simhall har träffat stadsarkitekt, kultur och fritidsförvaltningen och Lejonfastigheter och diskuterat tillgänglighetsfrågor i nya simhallen.
• Arbetsgruppen har varit på studiebesök och guidning i Kärna Mosse och tittat på tillgänglighetsåtgärderna som är genomförda.
• I år görs tillgänglighetsåtgärder i Vistkärret, Linghem, Vidingsjö, Rydskogen m.m.
• Linköpings mötesplatser – innerstadens torg och parker är ute på remiss. 
• Information från sekreteraren Karoline Hällgren om förbättringsåtgärder som är genomförda i år på allmän platsmark t.ex. trottoar vid träd, klostergatan, nya bänkar i Berg kontrastmarkeringar vid busshållplatser och kantnedsänkningar.


 Omsorg och äldre
Information av Ingrid von Sydow om Hagdahlska huset. Seniorcentret drivs av seniorer och volontärer. Förra året besöktes det av 10 200 personer. Verksamhetens syfte är att stärka det sociala innehållet i vardagen och bryta ensamheten. Det finns visningsmiljöer där man kan få information och prova hjälpmedel. Kommunens hörsel och synpedagog besöker centret varje vecka.

Nytt funktionshindersprogram- äldres situation

Arbetsgruppen diskuterar äldres behov
• Sociala mötesplatser
• Föreningsliv
• Färdtjänst-förutsättning för att kunna ha ett aktivt föreningsliv
• Ett problem att det är olika regler i regionen vilka hjälpmedel man får ta med sig i färdtjänstfordon
• Erbjuda olika boendeformer
• Servicehus fyller en viktig funktion
• Tillräckligt med vårdplatser och korttidsboenden
• Hjälpmedel som fungerar – snabbt lagas om de går sönder
• Värdar på boenden

Sekreterare berättar hur stadsmiljön arbetar med att förbättra sittplatser i offentliga miljöer. Många äldre uppskattar och har stora behov av att kunna vila sig i utemiljö. Sittplatser i dåligt skick har bytts ut till bänkar i lämplig höjd med armstöd och ryggstöd.

Personer med synnedsättning:
Åsa Holmdahl, heminstruktör berättar hur det är att leva med synnedsättning.
Ett nytt projekt ska starta i kommunen via bidrag från idéslussen där ett vårdboende utses för att genomföra förändringar som ska möjliggöra en bättre omsorg för synnedsatta personer. Lägstanivån i kompetens hos vårdpersonalen höjs. Den fysiska miljön kommer att ändras till en mer synanpassad miljö.

Nytt tema: psykisk ohälsa och isolering.
Råd & stöd kan erbjuda personer med psykisk ohälsa stöd till arbete och sysselsättning, stöd i vardagen och stödboende.
Boenden: Man stödjer till aktivitet, arbete och vardagliga aktiviteter.
Dagverksamhet: Erbjuder flera dagverksamheter och stöd för att komma ut i arbete.
Från Råd & stöd önskar man att kommunen satsar mer på support och arbetsteamets insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Hemförsäkring och stöld: De flesta försäkringsbolag har utökat skyddet i sin hemförsäkring så att det omfattar stölder om gärningsmannen haft nyckel till bostaden (göller enbart om man har stöd i boendet enl. socialtjänsten eller LSS)

Omsorg och äldre har fokuserat på metoden IBIC (Individens Behov I Centrum)
IBIC kommer att införas inom Linköpings kommun. Till en början sker det i form av två pilotprojekt under våren 2016. Detta för att pröva arbetssättet och hitta metoder för att införa modellen inom hela äldreomsorgen. Utförare av vårdboende och inom hemtjänsten behöver kompetensutvecklas för att kunna ta uppdrag/beställningar samt dokumentera och hantera det nya arbets- och förhållningssättet.
Metoden ger:
Behovsinriktat och systematiskt arbetssätt
Gemensamt språk och strukturerad dokumentation
Bättre underlag för planering, bemanning och uppföljning
Likvärdig handläggning
Ökat rättssäkerhet, insyn och inflytande
Stöd och hjälp utifrån sina behov
Följa upp och värdera resultat
Utveckla en evidensbaserad praktik
Systematiskt kvalitetsarbete
Utveckla lokal och nationell statistik
Beslutsunderlag
Samverkan
Målet är att all äldreomsorg ska ske enligt IBIC 2017 
Utbildning/kultur/fritid

Arbetsgruppen för nya funktionshindersprogrammet summerade sitt arbete med vilka prioterade åtgärder som är viktiga att föra in i arbetet med nytt program:
Bemötande, prova på dagar. Detta gäller inte bara lärare utan barnens hela miljö i skolan som måste ha kunskap om personer med funktionsnedsättningar t.ex. vaktmästare, personal i matsalen
Det finns glapp mellan grundskolan och gymnasiet när det gäller stöd för personer med funktionsnedsättning. Stödverksamheten som finns i grundskolan borde även gälla gymnasieelever.
Det är svårt att veta gränsdragningen mellan kommunen och Region Östergötland när det gäller färdtjänstfrågor.
Tillgänglighetshöjande åtgärder har gjorts i Gamla Linköping:
Gångstråk: har gjorts i stenmjöl bl.a.
Skogsstig: extra anpassad för synnedsatta
Tillgänglighetsanpassad trädgård
Ramper vid vissa hus
Arbeta med att förenkla kartan över tillgänglighetsåtgärdena. 
Planerade åtgärder:
Fler handikapparkeringsplatser
Fler asfalterade gångar
Hörslinga
Kontrastmarkeringar
Inventera anläggningen i Tillgänglighetsdatabasen
Fler audioguiden
Ramp till lekladan
Ta bort trösklar
Projekt av Linn-Vallas lekplats
Elsas Hus och Skylten är kulturhus för unga som studiefrämjandet driver på uppdrag av Linköpings kommun. Bägge husen är äldre och har brister när det gäller tillgänglighet. Planer finns på ombyggnad och det är viktigt att ställa tillgänglighetskrav vid upphandling men också att man har en dialog med HSO och brukare så att man åtgärdar rätt saker.
Nytt tema: tillgång till teknik och anpassningar i undervisning.
Ett projekt ska påbörjas med rehabiliteringsmedicinska kliniken på US på Smedstads ridcenter för personer med funktionsnedsättningar. En ny hiss skall installeras för detta ändamål.
Problem har uppkommit om barn med mycket stora behov av anpassningar av fritidslokaler på icke kommunala lokaler, inte kan närvara p.g.a. brist på anpassning har det varit dialog med föräldrar och hittat andra lösningar.

HSO Kontakten 
(Vuxenutbildning för personer med funktionsnedsättning)

Under år 2015 har HSO Kontakten fortsatt arbetet med befintliga kontakter såsom handikapporganisationer, försäkringskassa, arbetsförmedling, sociala förvaltningen, sjukvården och invandrarorganisationer m.fl. Vi har påbörjat att samarbeta mer med kurser på Valla folkhögskola och mer specifikt med STUDS-kurser där.

Antalet funktionshindrade inom vuxenutbildningen i Linköping har i stort sett legat på samma nivå som tidigare år. De som deltar i studier läser oftast enstaka kurser eller program under anpassade studieformer

HSO Kontakten deltar fortsatt på de informationsträffar som äger rum på Kunskapstorget för att kunna hålla sig informerad om vad som händer inom vuxenutbildningen i Linköping och nationellt. HSO Kontakten har också deltagit på vissa utbildningsanordnarträffar och andra möten som Kunskapstorget arrangerat. 

Arbetet har fortsatt att innebära mycket personliga kontakter med individuella och motiverande samtal. Kontakterna med olika myndigheter händer ofta för att möjliggöra studier för funktionshindrade. 

Viktiga parter när det gäller studier är Af och Fk.
Samarbetet med utbildningsanordnare, Anhörigcenter, Hälsopedagogiskt Forum och Byrån mot diskriminering fortsätter i olika former. Andra som också är viktiga i arbetet är bibliotek, universitet, olika bildningsförbund och folkhögskolor m.fl.


HSO Kontakten har också funnits representerat på olika möten och konferenser under året, bl.a. tillsammans med Handikappföreningarna Östergötland och stadsdelsföreningen i Skäggetorp. Kontakter med de olika utbildningsanordnarna sker kontinuerligt och efter behov. Utbildningsanordnarna behöver ibland hjälp med något när det gäller att underlätta för elever med någon funktionsnedsättning, eller att förstå elevens funktionshinder.Slutord

2015 är slut och som vanligt har det funnits mycket att göra för förtroendevalda och personal. Det kan tyckas självklart, men bör ändå betonas – alla uppgifter har utförts med samma goda engagemang och kvalitet på utfört arbete. Som vanligt – ett uttryck som kan tyckas banalt, men som faktiskt i all sin enkelhet borgar för en trygghet, något som många gånger är en bristvara. 
 Trygghet kan också äventyras – något vi ser inte minst i fråga om den skarpare insatsbedömningen från exempelvis Försäkringskassan. Fuskare skall avslöjas, men många upplever att de behandlas som potentiella fuskare när de ansöker om de stöd de har laglig rätt till. Så förstörs trygghet och tillit.
Trygghet skapas däremot i det arbete som HSO-kontakten utför, men det genererar inte några stora rubriker, tyvärr.
När ansvariga för den nya utvecklingsplanen för Linköpings innerstad, anser att de hus som utgörs av Gamla Brandstationen, Fontänen, ”kan fyllas med spännande innehåll”, så tror jag det var formulerat, väcker det undran hos oss – men tydligen inte hos kommunens politiker – varför?
Trygghetsskapande är inte de uteblivna reaktionerna.
Eller är det så att man inte förstår vad våra föreningar uträttar?
Vi ser stora, stora behov av kunskapsförstärkning på många håll, inte minst bland de tjänstemän och politiker som vi möter i olika sammanhang. Detta måste få hög prioritet, för det är bråttom.
Styrelsen för HSO-Linköping vill Tacka all personal, samarbetspartners och övriga föreningsfunktionärer för det gångna årets insatser.

Stort Tack! 
Med detta lämnar vi i styrelsen med förtroende  våra platser till årsmötets förfogande.Styrelsen 2016

Börje Pettersson Göran Andersson Inga Florhed
Ordförande Vice ordförande Ledamot
Bror Lindgren Katarina Svensson Krister Jensen
Ledamot Ledamot Ledamot
Susanne Lundin
Ledamot