verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse år 2017

Verksamhetsberättelse år 2017
Samarbetsorganets uppgift är:

• Att verka för att medlemsföreningarnas intresse i gemensamma och övergripande frågor tas tillvara i kommunen.

• Att underlätta och stödja medlemsföreningarnas arbete genom utrednings-, kontakt-, utbildnings- och informationsverksamhet.

• Att stödja medlemsföreningarnas administrativa och ekonomiska utveckling.

• Att aktivt arbeta för att förbättrade attityder i samhället som leder till och försvarar en god och värdig människosyn.
 
Funktionsrätt Linköping är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för kommuntäckande handikappföreningar.
Följande föreningar ingår i Funktionsrätt Linköping 2017
Astma- och allergiföreningen i Linköping
Attention Linköping
DHR Linköping, (Delaktighet – Handlingskraft – Rörelsefrihet)
Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna i Linköping, FUB
Hjärt- och Lung förening i Linköping, HL
Hörselskadades förening i Linköping, HRF
Intresseföreningen för schizofreni och andra psykotiska tillstånd, IFS
Linköpings Diabetesförening
Linköpings Epilepsiförening, SEF
Personskadeförbundet i Linköping, RTP
Neuroförbundet i Linköping
PCF; patientförening mot Prostatacancer
Psoriasisförbundets lokalavdelning i Linköping, PSO
Reumatikerföreningen i Linköping (Reumatikerförbundet)
RSMH Fyren, Lokalförening inom Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Strokeföreningen i Linköping med omnejd 
Sydöstra Mun- och Hals-Cancer Föreningen, MHCF
Synskadades Riksförbund Linköping, SRF
Styrelsens sammansättning

Efter årsmötet 2017-03-28 ingick följande personer i styrelsen:

Ordförande Börje Pettersson IFS
Ord. Ledamöter Göran Andersson HL
Inga Florhed HL/DHR
Krister Jensen RTP
Bror Lindgren Stroke
Anna-Lena Lindkvist IFS
Susanne Lundin Linköpings Diabetesförening
Ersättare Roland Malm IFS/RSMH
Håkan Karlsson HL
Katarina Svensson Reumatikerföreningen

Vid det konstituerande styrelsemötet 4/4 utsågs till:
Vice ordförande Göran Andersson
Kassaförvaltare Marianne Bondeson (kansliet)
Studieorganisatör Göran Andersson med hjälp av kansliet
Sekreterare Lisa Kamberg (kansliet)

Följande styrelseledamöter valdes att ingå i AU (Arbetsutskottet):
Ordförande Börje Pettersson
Vice ordförande Göran Andersson
Bror Lindgren
Sekreterare Lisa Kamberg (kansliet)
Kassaförvaltare Marianne Bondeson (kansliet)
Styrelsemöten och AU-möten
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden,
och arbetsutskottet (AU) har haft 4 protokollförda möten.
Ordförandemöten
6 protokollförda ordförandemöten har genomförts under 2017, där en rad olika gemensamma handikappolitiska frågor diskuterats. 
Årsmötet 2017
Årsmötet 2017 genomfördes tisdagen den 28:e mars på Fontänen. Daniel Andersson (L), ordförande i Omsorgsnämnden, valdes till mötesordförande.
Revisorer
Årsmötet gjorde följande revisorsval:
Revisorsersättare 1år: omval av Patrik Flisbäck på 1 år.
Ordinarie revisor på 2 år: Brittmarie Pettersson, BMP Ekonomi AB, har ett år kvar
Omval på 1 år: Anita Thunberg.

Valberedning

Följande 2 personer omvaldes till valberedare inför Årsmötet 2017; omval Jan-Erik Asp, PSO, och omval av Bo Svensson, DHR, sammankallande.
Representanter till Föreningshuset Fontänen Styrelsen
Lisa Kamberg, Funktionsrätt Linköping, och Roland Malm, IFS, valdes på 2 år.
Göran Andersson, Hjärt o Lung och Lhena Hjalmarsson, Astma o Allergi, omvaldes på 2 år i Föreningshuset Fontänens styrelse. 
Mattias Täck, Parasport, valdes som ersättare på 1 år.

Att representera Funktionsrätt Linköping vid Fontänens årsmöte samt representantskap valdes tidigare namngivna namn vid Funktionsrätt Linköpings ordförandemöte i januari månad. Föreningen Fontänen gjorde en stadgeändring fr.o.m. 2016-01-01 att numera får föreningarna själva utse sina representanter när kallelsen kommer inför årsmöte och representantskapsmöte. 

Funktionsrätt Linköpings  kansli har varit representerade vid många möten och konferenser, bl.a. följande:

• Samrådsmöten med Leanlink, Linköpings kommun.
• Arbetsgrupp för länsfärdtjänst, Ö-traf.
• Möten med kommunen om olika detaljplaner och andra kommunala frågor såsom LSS, skola, omsorg m.m.
• Samarbete med Länsstyrelsen i olika frågor.
• Hyresmöten i Fontänen
• Samråd med Omsorgsnämndens presidium
• Möte med Anhörigcentrums programråd
• Möte psykiatrins brukarråd
• Samrådsmöten med Kultur o fritidskontoret om en nybyggnad av Wasahallen med en parasporthall
• LSS dagen den 5:e oktober
• Manifestationen om LSS den 3:e december
• Världsfärdsmässa
• Möten om Valla skolan, särskolan
• Tillgängligheten på Campushallen
• Planeringsmöten inför mässan Funka för livet
• Vallastadens Bomässa – tillgänglighet
Framtidsmässa
• Hjälpmedelsdag
• Arbetsgivaransvar, KFO
• Planeringsmöten inför Minnesdagen av förintelsen  

Kansli
Funktionsrätt Linköping har sitt kansli beläget i Föreningshuset Fontänen med följande personal:
Kanslichef Lisa Kamberg 50 %

FR kontakten Caroline Beinerfelt            50 %    
FR Kontakten Lars Dahlgren                    50 % ( t.o.m. 17-10-31)

Ekonomiansvarig Marianne Bondeson  50%

Kommunikatör Efat Saiady                      50% 

Kanslipersonalen har under året deltagit vid olika möten, seminarier, konferenser o mässor (ibland tillsammans med någon eller några från styrelsen), möten med Byrån mot diskriminering. 
Kansliet har varit på många möten, utbildningar arrangerade av Funktionsrätt Östergötland. 

Personalens arbetsmiljöombud har varit på fackliga utbildningar.
Personalen har haft uppsökande verksamhet för att se över tillgängligheten på restauranger och uteserveringar. 

Kansliet gör ett stort arbete för att kommunen även fortsättningsvis ska kunna erbjuda ett gym för funktionshindrade. Kanslipersonalen har också lagt ner mycket tid på möten och remissvar om olika detaljplaner i kommunen och andra kommunala frågor. Personalen ägnar dessutom mycket tid på att läsa igenom olika kommunala handlingar och lägger fram underlag till styrelsen och ordförandemöten som i sin tur leder till olika RFD-ärenden.
Samarbetet har fortsätter med Kommunen om tillgängligheten på nya Wasahallen, där en av hallarna kommer att vara anpassad för parasport.

Kanslipersonalen har deltagit på brandutbildning.

Verksamhet 2017

Precis som tidigare år har medlemsföreningarna erbjudits administrativ service från kansliet. Under året har vi fått många telefonförfrågningar och besök från enskilda medlemmar i handikapprörelsen men också från ”utomstående”. Frågorna rör oftast lagstiftning, färdtjänst, LSS, arbetsmarknad, utbildning mm. Förutom att föra handikapprörelsens talan på olika möten och sammanträden i kommunen, har det också gjorts ett antal olika informations- och utbildningsinsatser bl.a. Birgittaskolan.
Vår ekonomihandläggare har stöttat medlemsföreningar i redovisningsfrågor och bokslut.
Vi har också informerat om Funktionsrätt Linköping i samband med olika arrangemang runt om i kommunen. 
Samarbetet med Friskis och Svettis och sjukgymnasterna från Rörelse och Hälsa är numera permanent inom kommunen. Det är Funktionsrätt Linköping som ansvarar för finansieringen av verksamheten med de anslag vi får från kommunen. 
Samarbete med Institutionen för Medicin och Hälsa för studiebesök av läkarkandidater som går termin nio.
Samarbete med Byrån mot Diskriminering och Hälsopedagogiskt Forum pågår också kontinuerligt, och ger oss ett nyttigt erfarenhetsutbyte. 
Byrån mot diskriminering har startat ett projekt för att stärka organisationen av personer med funktionsnedsättning med utländsk bakgrund där Funktionsrätt Linköping ingår i arbetsgruppen. 
Vi har deltagit på arbetsmöten inom KooptimA Kooperativ.
Ett samarbete har inletts med NAD projekte Kommunala Rådet för Funktionshinder och Delaktighet (RFD)

Under 2017 har följande personer ingått i Linköpings Kommunala Råd för Funktionshinder och Delaktighet.

Börje Pettersson
Krister Jensen
Hans Andersson
Susanne Lundin
Göran Andersson
Roland Malm
Maria Krantz
Inga Florhed
Peter Fischier
Caroline Beinerfelt 

RFD har tre arbetsgrupper:
Samhällsbyggnad
Utbildning/kultur/fritid
Omsorg och äldre

RFD har under 2017 delgivits information från olika Handikappföreningar om deras verksamhet och individberättelser och vilka frågor de vill driva i RFD. Olika samrådsträffar med Omsorgsnämnden och Linköpings Utförarstyrelse (Leanlink) har också skett under året. I beredningsgruppen och brukarråd ingår Funktionsrätt Linköping.
De viktigaste frågorna som behandlats av RFD under 2017:
• Rapportering från temaarbete i arbetsgrupperna.
• Olika former av dialogmöten har genomförts för att fånga upp tillgänglighetsfrågor i nya simhallen.
• Rådet har skickat ett yttrande till Arenaskolan att tillgängligheten till matsalen inte är anpassad eftersom det enbart finns en trappa.
• Individberättelse från Mag o Tarmföreningen.
• Individberättelse hur det är att leva med MS.
• Rapporter från nämnder:
• Nya riktlinjer för beslut om särskilt boende.
• Beslut att delar av socialtjänsten områdesbaseras i Lambohov och Berga.
• Aktuella detaljplaner.
Individberättelse av SRF om hur det är att leva med synnedsättning.
• Displayer i bussar som inte fungerar: Östgötatrafiken har tillsatt en särskilt projekt för att åtgärda problemet.
• Linköpings funktionshinderpolitiska program antogs av fullmäktige den 24:e januari 2017.
• Uppdrag till arbetsgrupper: Samhällsbyggnad; åtstramning av riksfärdtjänst.
• Omsorg och äldre: hjälpmedelsservice. 
• Individsberättelse om erfarenheter som God man.
• Rikskonvent om tillgänglighet.
• Bildningsnämnden har påbörjat ett arbete med gymnasiesärskolan framtida placering.
• Dukaten har ett nytt system för betalning i parkeringshus för personer med funktionsnedsättning.
• Arbetsmarknadsinsatser: Kommunens arbetsmarknadsutskott samordna nämndernas arbete med sysselsättnings- och arbetsmarknadsfrågor.
Frågeställningar som arbetsmarknadsutskottet ska arbeta med:
• Termer och begrepp – behöver klargöras
• Statistik och nyckeltal för att få en gemensam bild över läget
• Försörjningsstödet i Linköping. Hur reduceras försörjningsstöd och vilka framgångsfaktorer ska understödjas för att få människor närmare arbetsmarknaden. 

Ny färdtjänstupphandling genomförs i början av 2018. Region Östergötland har gett Östgötatrafiken uppdrag att genomföra den.
Nytt tema 2018 är uppföljning av Linköpings funktionshinderpolitiska program.
Alla protokoll från RFD finns på Linköpings kommuns hemsida. Sök på RFD (Linköpings kommunala Råd för Funktionshinder och Delaktighet) under fliken protokoll. 

Samhällsbyggnad

• Tema: mötesplatser för olika generationer.
• Diskussion med Unga funkisar och ungdomsombud om mötesplatser för ungdomar med funktionsnedsättningar. Ungdomsombuden uppgift är att vara en länk mellan politiker, tjänstemän och unga. Det är stora problem med att man får gå in bakvägen på restauranger och saknad av handikapptoaletter.
• Studiebesök till fotbollsarenan.
• Fått information om nya Lill-Valla lekpark. Det byggs en ny smådjursanläggning och handikapptoaletter i anslutning till lekdelen. Tillgänglighetsfrågorna har varit i fokus.
• Riksfärdtjänst: Är man rullstolsburen kan man inte ta med sig stora väskor på tåg eftersom stationsvärdar inte får lyfta väskorna på tåget. Man kan få ledsagare om man kontaktar socialkontoret.
• Jämna gångstråk i G:a Linköping behöver utökas.
Ett önskemål finna att när kommunen beviljar uteservering skall de ställa krav på tillgänglig toalett.
• Mer sittplatser längst gångstråk och torg.
• Det finns nu 35 anläggningar i tillgänglighetsdatabasen.
• Bygglovskontoret ska göra tillsyn av enkla avhjälpta hinder i Berga, Ryd och Ekholmens centrum under oktober.
• Tema: mötesplatser för olika generationer; Vallastaden.
• Tema: Genomföra aktiv tillsyn av enkelt avhjälpta hinder.
• Åtgärda tillgänglighetsproblem vid hållplatser i kollektivtrafiken.

 Omsorg och äldre

• Tema: psykisk ohälsa och isolering.
• Besök av personligt ombud. Personliga ombud finns till för personer som är
18 år eller äldre. Har långvarig psykisk funktionsnedsättning. Har svårigheter i det dagliga livet. Har behov av samordning av stöd, vård och service. Är skrivna eller vistas i Linköping, Åtvidaberg, Kinda eller Ydre kommun. Personliga ombud ger stöd på fler sätt, till exempel: stöder vid besök eller när man får brev från myndigheter, som till exempel Försäkringskassan eller sjukvård. Hjälpa till med ekonomi, sjukvård eller sysselsättning.
• Arbetsgruppen tar igen upp att det tar lång tid att få hjälpmedel lagade. Ett avtal styr tider för hur snabbt hjälpmedel repareras. I avtalet delas hjälpmedel in mellan: Akuta hjälpmedel (äta, sova, toalettbesök, andas) reparationer påbörjas inom 24h. Övriga hjälpmedel: reparationer påbörjas inom tre dagar. 85% av alla ärenden klarar denna tidsram.
• Jourtid finns på helger mellan kl. 8.00-15.00. Om det sker en akut situation efter denna tid så kan det vara aktuellt att tillkalla räddningstjänst.
• Om man inte är nöjd med insatsen eller en avvikelser sker ska man anmäla det. Avvikelserapport finns på Sodexos hemsida. Det finns ett länsbrukarråd när det gäller hjälpmedel med representanter från funktionshinderorganisationer.

Kontaktpersoner:
En kontaktperson ska bidra till att minska social isolering och vara någon att göra aktiviteter med. Vanligtvis träffas man en gång per vecka och avsikten är att kontakten ska bli långvarig. Som kontaktperson får man ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet är skattepliktig. Mer information finns på  kommunens hemsida under: frivilliga-uppdrag/kontaktperson.

Hantverkshuset:
Hantverkshuset är en resurs för skaparglädje som motverkar sysslolöshet och isolering. Det är en öppen verksamhet för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar eller psykosociala svårigheter. Keramik, snickeri, vävstuga, bakning, biljard, pingis, trädgårdsskötsel är exempel på aktiviteter som erbjuds. Är öppet på sommaren. Statistik visar att intag till psykiatrin på sommaren har minskat när man började ha sommar öppet.
Tema: Team socialpsykiatrin:
Ger stöd till personer med långvarig psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. För att ha rätt till stöd behöver man vara över 18 år och ha ett biståndsbeslut till stöd i boende från socialförvaltningen.
Stödet kan bestå av:
Struktur i vardagen
Samtal
Motivera till sysselsättning, studier eller arbete.
Kontakt med myndigheter
Det finns en rapport som beskriver verksamheten: Det är mitt hem. I dagsläget är det ca. 280 personer kopplat till teamet.
På förra RFD mötet fick arbetsgruppen i uppdrag att ta reda mer om rätten till fem dagars semester om man bor i gruppbostad.

Utbildning/kultur/fritid

Besök av kulturskolan:
Tema: Tillgång till teknik och anpassningar i undervisningen i Kulturskolan.
• Kulturskolan undervisar ca. 3 500 elever. Skolan erbjuder musik, teater, dans, bild o form.
• Skolan har arbetat med att öka fysiska tillgängligheten till sina lokaler t.ex. monterat dörröppnare. Det finns planer på att flytta verksamheten till nya lokaler och detta skulle innebära ökad tillgänglighet. En utbildningsinsats har genomförts för personalen när det gäller att få ökad kunskap om autism och ADHD. Kulturskolan har sökt pengar och fått 1 miljon kr. till tillgänglighetsåtgärder och integration.
Besök av Hangaren:
• Hangaren är ett aktivitetshus i stadsdelen Ryd i Linköping. Huset har något att erbjuda alla oavsett ålder. Lokalerna är tillgänglighetsanpassande tex. hörslinga, hiss och handikapptoaletter. Varje år besöker 43 000 personer Hangaren. På sommarhalvåret finns aktiviteter på Unön med kanoter, vindsurfing och en motorbåt. Vid Unön har man gjort vissa tillgänglighetshöjande åtgärder t.ex. en brygga men man arbetar för att anpassa ytterligare med gångväg ner till stranden. 
Besök av Särvux:
Särvux är kommunens vuxenutbildning för personer som har
• Inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.
• Är 20 år eller äldre.
Utbildningen vänder sig till personer som vill klara sig bättre på fritiden, hemma och i samhället. Vill utveckla sina kunskaper för att klara bättre av arbetslivet. En nyhet  är lärlingsutbildning samt att man planerar för att börja arbeta med SFI. Det är många ”hemasittare” som man önskar nå med utbildningarna.
Studiebesök Gamla Linköping:
• En rundvandring har gjorts för att titta närmare på tillgänglighetsåtgärder. Det finns 200 000 kr/år för att höja tillgängligheten i området. 
• Handikapparkering: Det finns ett flertal handikapparkeringsplatser i omedelbar anslutning till museiområdet.
• Gångstråk: RFD tog upp att gångstråken är för smala. Det är en kostnadsfråga att man utformat dem så här men man utreder möjligheten att bredda dem i nästa nya del man skall anlägga.
• Byggnader: Vissa byggnader är helt handikappanpassande med handikappanpassad ingång, hiss och handikapptoaletter. Det finns mobila ramper till de flesta av byggnaderna.
• Skogsstigen: Stigen följs av en sarg som skall ledsaga synskadade längst stigen som inramar den stora beteshagen. Det finns 7 stationer att utforska med hjälp av känsel och hörsel.
• Upplevelseträdgården: Höjden på odlingsbäddarna är anpassade för personer med olika funktionsnedsättningar och det finns rabatter som är i mark-, sitt-och ståhöjd.
Diskussion har förts om att det är lite pengar man har till årlig tillgänglighetsåtgärder. 

Rundvandring i Vallastaden, särskolan: Vallastadens nya skola har förskoleklass, fritidshem och årskurserna 1-6, både grundskola och grundsärskola. Innan flytten så förde man dialog med föräldrar och lärare. Nu när skolan har kommit igång så upplever personal och föräldrar att det fungerar bra.

HSO Kontakten/FR-Linköping 
(Vuxenutbildning för personer med funktionsnedsättning)

Under år 2017 har HSO Kontakten ändrat namn till FR-Kontakten och fortsatt arbetet med befintliga kontakter såsom handikapporganisationer, försäkringskassa, arbetsförmedling, sociala förvaltningen, sjukvården och invandrarorganisationer m.fl. Vi har haft ett fortsatt samarbete med Valla folkhögskola och mer specifikt med STUDS-kursen där. 

Samarbetet med utbildningsanordnare, Anhörigcenter, SPSM, Studion Vux, Hälsopedagogiskt Forum och Byrån mot diskriminering fortsätter i olika former. Andra som också är viktiga i arbetet är bibliotek, universitet, olika bildningsförbund och folkhögskolor m.fl.
Information har gått ut till samtliga gymnasieskolor för att kunna fånga upp de eventuella deltagare som behöver stöd och vägledning, framför allt att få vetskap om att vi finns.

Olika nya samarbeten såsom med tex IVAS, Autism – och Aspergerföreningen Östergötland och SIS-Projektet. Information har presenterats både muntligt och skriftligt. Vi har fått ut informationsbroschyrer till Utbildningsanordnarna och alla andra inom nätverket för att sprida att vi finns. Information har även getts på ett verksamhetsråd inom LSS-Lotsen och till läkarkandidater från LIU och Birgittaskolan (elever som där läser specialpedagogik) hos Funktionsrätt Linköping vilket görs varje termin.

Välfärdsmässan och LSS-Dagen var bemannad, även Framtidsmässan som är för målgruppen unga vuxna med lindrig utvecklingsstörning eller diagnos inom autismpektrumtillstånd, för att få en chans att se vilka möjligheter de har när de lämnar gymnasiesärskolan/gymnasieskolan på IVAS- Specialklass autismpektrumtillstånd och möter vuxenlivet. 
Under året har även kontakten fortsatt med ALG inom Särskild utbildning för vuxna.
FR-Kontakten har fortsatt delta på de informationsträffar som äger rum på Jobb och Kunskapstorget och på vissa utbildningsanordnarträffar för att kunna hålla sig informerad om vad som händer inom vuxenutbildningen i Linköping och nationellt. FR-Kontakten har också deltagit på en tredagars MI utbildning som Jobb och Kunskapstorget arrangerat. 

Arbetet har fortsatt att innebära mycket personliga kontakter med individuella och motiverande samtal, ofta finns det ett stort behov av att bygga upp ett förtroende. Kontakt med olika myndigheter händer ofta för att möjliggöra studier för funktionshindrade. Kontakter med de olika utbildningsanordnarna sker kontinuerligt och efter behov. Utbildningsanordnarna behöver ibland hjälp med något när det gäller att underlätta för elever med någon funktionsnedsättning, eller att förstå elevens funktionshinder. I vissa fall behöver elever dessutom stöd för att fullfölja sina studier. 

FR-Kontakten har också funnits representerat på olika möten och konferenser under året, bl.a. tillsammans med Funktionsrätt Östergötland.

Slutord
Varje bokslut manar fram reflektioner – inte helt olikt Dickens sagospöken som under julaftonsnatten hemsöker Scrooge – på gott och ont! 
Hans saga var ju som bekant ett bitande socialpolitiskt reportage, långt före det begreppet myntades. Att Dickens också var en modernist ifråga om psykiatrisk vård, är för många helt okänt. Trots att långt över 100 år passerat sedan han var verksam, är vissa metoder som han lanserade fortfarande vägledande i viss mån. Tyvärr finns också värderingar som vi borde ha arbetat bort efter så många år kvar, om än i något förändrad skepnad. Se där – hans tre spöken, från det förgångna, nuvarande och framtiden!
Varför denna långa kvasifilosofiska inledning av Funktionsrätt-Linköpings slutord?

Jo – trots många, många goda insatser och hårt arbete av styrelsen och vår personal, är det hög tid att se på våra spöken. 
Räcker vårt arbete till? Vad kan vi ändra strukturellt? Vad är vår roll i framtiden?
Problemen vi har att lösa, ex.vis inom färdtjänsten – är i mycket desamma som för tjugofem år sedan. Fina ord skrivs om hur vi, människor med funktionsnedsättning, ska beredas möjlighet att fungera i samhället på så lika villkor som möjligt. Därför skrivs lagar som ska styra och riktlinjer som ska följas – men det ses i verkligheten inte som ett prioriterat område, det får inte kosta! 

Besparingar anses nödvändiga för det fuskas för mycket! I de allra flesta fallen där stora summor förskingrats från LSS-assistans, så rör det sig om kriminella insiders i form av tjänstemän, i flera fall anställda inom Försäkringskassan, som haft nyckelfunktioner i bedrägerierna. Utpressade, hotade eller bara girighet är oväsentligt – eftersom de stora sparåtgärderna riktas mot att minska antalet timmar, eller helt avslå ansökningar om hjälp – för att få leva ett fungerande liv!
De stora mentalsjukhusen har visserligen avvecklats, och inte heller benämns en person med utvecklingsstörning längre som idiot i dokumenten, men – skärskåda bemötandet i samhället. Vi är fortfarande ”de handikappade”, de som naturligtvis ska hjälpas, men bara till en viss gräns – och ska han/hon verkligen åka så mycket taxi? Vi ska ju ha ett grönt samhälle utan onödiga bilar. det är så bra att cykla. Vi är dessutom drygt en miljon svenskar till, som dessutom har oskicket att leva längre än tidigare, men det tycks inte ingå i expertisens samhällsanalys.

Hur gör vi fortsättningsvis, vi som är aktiva inom föreningslivet har en mycket hög snittålder och ett mycket lågt föryngringstal i våra föreningar. Om inte våra organisationers röst i samhällsdebatten var så viktig, och erfarenhetsöverföringen mellan alla vänner i rörelsen så avgörande, så borde vi stänga ner.

NEJ! 
En tid till måste vi fortsätta, vi måste möta Dickens spöken i nutid – och agera därefter för framtiden!
 
Därför ett Stort Tack till alla som på olika sätt deltar i arbetet, föreningsmedlemmar, styrelser, vår personal, samt alla övriga kloka samarbetspartners inom Linköpings kommun och i övriga samhället.

Med detta lämnar vi i Funktionsrätt-Linköpings styrelse med förtroende våra platser till årsmötets förfogande. Ett stort tack!

 Styrelsen 2017

Börje Pettersson Ordförande
Göran Andersson Vice ordförande
Inga Florhed Ledamot
Bror Lindgren Ledamot
Anna-Lena Lindkvist Ledamot
Krister Jensen Ledamot
Ledamot Ledamot Ledamot