Stadgar

Stadgar Funktionsrätt Sverige 
Stadgar Funktionsrätt Linköping​​​​​​​

ANTAGNA VID ÅRSMÖTET 25 MARS 2014 

Stadgar för Funktionsrätt  Linköping
Antagna vid årsmötet 25 mars 2014

§1 Samarbetsorganets namn och ändamål
Mom 1 Namn

"Handikappföreningarnas samarbetsorgan" är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för kommuntäckande handikappföreningar. Genom samarbetsorganet arbetar medlemsföreningarna tillsammans och lämnar varandra stöd. Till grund för samarbetet ska ligga ett principprogram och dessa stadgar.

Mom 2 Syfte, mål och uppgift

Samarbetsorganets
-syfte är
att stärka föreningarnas gemensamma kamp för mänskliga rättigheter, full delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället.
-mål är
att uppnå ett samhälle för alla.
att verka för att medlemsföreningarnas intressen i gemensamma och
övergripande frågor tas tillvara i samhället och
att i dessa frågor samordna föreningarnas insatser.
att stödja medlemsföreningarnas administrativa och ekonomiska
utveckling.
Mom 3 Handikappdefinition

Samarbetsorganets idé och verksamhet anknyter till det miljörelaterade handikappbegreppet. Det utgår ifrån att en människa har en skada eller sjukdom, som i sin tur ger en funktionsnedsättning. Om den som har en varaktig funktionsnedsättning möter betydande svårigheter i sin dagliga livsföring, uppstår ett handikapp mellan personen och det övriga samhället. Genom medlemskap i samarbetsorganet ansluter sig föreningarna till samarbetsorganets handikappdefinition.

§2. Grundläggande värderingar för handikappföreningarnas samarbete

Vi arbetar tillsammans inom handikapprörelsen utifrån uppfattningen om alla människors lika värde och alla människors lika rätt. Allas lika värde innebär att respektera mänskligt liv, oavsett våra olikheter och skilda förutsättningar. Allas lika rätt innebär rätten att fullt ut delta i samhällslivet tillsammans med andra. Det är rätten att leva ett gott liv och att själv bestämma över sitt liv. Ett gott liv utesluter inte svårigheter och motgångar. Däremot innefattar det stöd och hjälp när man befinner sig i en utsatt situation. Vårt mål är ett samhälle för alla. Det samhället präglas av solidaritet, jämlikhet och full delaktighet i samhällsbyggandet. Alla människors behov respekteras och är lika mycket värda. I det samhället är vi som har funktionsnedsättningar en resurs.

§3. Medlemskap

Mom 1 Villkor för medlemskap

Medlemskap kan beviljas kommuntäckande förening eller förening som saknar kommunorganisation om de har medlemmar boende i
kommunen.
Föreningen ska ansluta sig till §1 mom 2 samt uppfylla följande villkor:
1) att medlemmar med funktionsnedsättning utgör mer än hälften av
ledamöterna i styrelse och andra beslutande församlingar.
I detta avseende jämställs
a) närstående till barn med funktionsnedsättningar
b) närstående till vuxna, som på grund av sina funktionsnedsättningar kan behöva stöd för att kunna tillvarata sina rättigheter i samhället.

2) att vara representativ för den handikappgrupp den företräder.
3) att ha en demokratisk uppbyggnad.
4) att bygga på enskilda personers medlemskap med fritt tillträde för alla som uppfyller medlemsföreningarnas medlemsvillkor.
Mom 2 Ansökningshandlingar

Föreningar som söker inträde ska skriftligen deklarera att man ansluter sig till samarbetsorganets syfte, mål och uppgift, redovisa program och stadgar samt handlingar som visar att föreningen i övrigt uppfyller villkoren för medlemskap samt är en stabil organisation.
Mom 3 Beslut om medlemskap

Årsmötet beslutar om medlemskap.


Mom 4 Medlemsavgifter

Medlemsföreningarna erlägger avgift i enlighet med beslut, som fattas av årsmötet.

§4. Organisation

Samarbetsorganets beslutande forum är:
- årsmötet
- ordförandemöten och däremellan
- styrelsen
För beredning av frågor till de beslutande organen finns ett kansli.


§5. Ordförandemöten

Mom 1 Ordförandemötenas status

Ordförandemötena är samarbetsorganets högsta beslutande organ. Ett av mötena är årsmöte. Årsmötet är högsta beslutande organ.
Ordförandemötena består av föreningarnas ordföranden samt samarbetsorganets styrelses ordförande. Föreningarna har möjlighet att utse ersättare för ordföranden. Ersättarna ska vara ledamöter i föreningens styrelse. Ordförandemötet får fatta beslut i för medlemsföreningarna gemensamma frågor. De har dock aldrig rätt att uttala sig i frågor, som rör enskild förening om föreningen motsätter sig detta, dvs föreningens kärnfrågor.
Mom 2 Yttrande- och förslagsrätt

Samarbetsorganets
- övriga styrelseledamöter har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.
- revisorer har yttrande- och förslagsrätt i frågor som gäller samarbetsorganets ekonomi och förvaltning.
- Ordförandemötet har i övrigt rätt att besluta ge en person yttranderätt i viss fråga eller för hela mötet.

Mom 3 Samarbetsorganets sammanträden

Ordförandemöten sammankallas av styrelsen minst fyra gånger per år. Kallelse till ordförandemöte ska vara ordföranden tillhanda senast tre veckor före sammanträdet. Handlingar till sammanträdet ska vara ordföranden och medlemsföreningarna tillhanda senast en vecka före sammanträdet. Som grund för sammanträden ska en årlig plan utarbetas. Samarbetsorganets årsmöte hålls varje år före april månads utgång på tid som styrelsen beslutar. Kallelse till årsmöte ska vara medlemsföreningarna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingar ska vara medlemsföreningarna tillhanda senast två veckor före årsmötet. I övrigt gäller samma regler som för ordinarie ordförandemöte.

Mom 4 Extra årsmöte

Extra årsmöte inkallas för behandling av särskilda frågor om styrelsen så beslutar eller en tredjedel av föreningarna så begär. Det ska hållas senast två månader efter beslut härom. Andra frågor än dem som föranlett inkallande av extra årsmöte får inte behandlas. I övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.
Mom 5 Rätten till att väcka förslag

Ordförandemötet behandlar av styrelsen eller medlemsföreningarna väckta förslag. Förslag från medlemsföreningar ska vara styrelsen tillhanda för beredning minst sex veckor före sammanträdet.
Mom 6 Årsmötets dagordning

Årsmötet ska på sin dagordning behandla:
1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
2. Godkännande av röstlängd
3. Val av årsmötesfunktionärer
4. Fastställande av dag- och arbetsordning
5. Behandling av bokslut samt styrelsens verksamhetsredovisning för föregående kalenderår
6. Behandling av revisorernas berättelse för verksamhetsåret
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Beslut om ev. nya medlemmar
9. Val av ordinarie styrelseledamöter:
- Ordförande för två år
- Sju styrelseledamöter för två år, varav fyra väljs år ett och tre år två.
Ordföranden har samma befattning i ordförandemötet.
10. Val av tre ersättare för en tid av ett år
11. Val av två revisorer varav en auktoriserad/okvalificerad med en ersättare för en tid av ett år
12. Val av valberedning för ett år
13. Behandling av styrelsens och medlemsföreningarnas förslag/motioner
14. Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år
15. Beslut om budget och medlemsavgift för nästa kalenderår
Mom 7 Årsmötets/Ordförandemötets regler för beslut

För alla beslut (utom i fråga om upplösning) samt vid val gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av på årsmötet/ordförandemötet vid tillfället tjänstgörande ordförande utom vid val då lottning avgör. Val ska ske slutet om någon begär det.

Mom 8 Val

Valbar är aktiv medlem inom medlemsförening som nominerats till valberedningen och som föreslås på årsmötet. Nominering ska ske till valberedningen senast den 15 februari. Valberedningen har rätt att föreslå egna kandidater. Ansluten medlemsförening har rätt att nominera.

§6. Styrelsen

Styrelsen är ordförandemötets verkställande och beredande organ. Styrelsen ansvarar inför årsmötet för samarbetsorganets förvaltning och ekonomi. Styrelsen leder samarbetsorganets löpande verksamhet och får, inom de ramar som årsmötet beslutat, fatta behövliga beslut och företräda samarbetsorganet. Ersättare kallas till styrelsens sammanträden och tjänstgör om ledamot är frånvarande. Ersättarna inträder i den ordning de valts. Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av dess ledamöter eller ersättare är närvarande.
Mom 1 Konstituering
Styrelsen utser inom sig kassaförvaltare, sekreterare och studieansvarig. Styrelsen utser även firmatecknare. Till sekreterare och kassaförvaltare kan även kansliet utses.